Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.

Utolsó módosítás: 2018. május 23.

Ahhoz, hogy a weboldalt és a hozzá tartozó rendszert interkatív módon működtetni tudjuk, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró fájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat).

Adatvédelmi nyilatkozat

A Zucker Művek Kft., mint adatkezelő az adatkezelési és adatvédelmi szabályainak kialakításakor figyelembe vette a hatályban lévő jogszabályokat, különös tekintettel: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981 január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló rendelkezéseit. 

A Fortebolt.hu weboldalt üzemeltető Zucker Művek Kft., mint adatkezelő az internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján a felhasználók személyes adatait felhasználja.

Az Adatvédelem tárgykörében használt fogalmak definíciója a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság oldalán: Adatvédelmi szótár

A Zucker Művek Kft. az adatkezelés során tiszteletben tartja az érintettek magánszféráját, és az információs önrendelkezési jogát.

Az adatkezelés legfontosabb elvei

Az adatok kezelésének és felvételének törvényesnek és tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, mely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig és mértékben kezelhető.

A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldalon a látogató regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

Név

E-mail cím

Számlázási cím

Szállítási cím

Telefonszám

Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott sütik időtartama 30 napra szól, a munkamenet azonosítók (Session ID-k) az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az info@fortebolt.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Kivételt képez, kizárólag adatfeldolgozás céljából (hírlevél rendszer és rendszerkarbantartás) az adatkezelő a következő adatfeldolgozó félnek átadja:

Zucker Művek Korlátolt Felelősségű Társaság (webhosting, adatbázis-karbantartás, weboldalfejlesztés)

1136 Budapest, Felka utca 6.

http://www.fortebolt.hu

Adószám: 24117526-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-991264

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó is törvényi kötelességből továbbíthatja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Adat életút, adatok törlése

A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@fortebolt.hu e-mail címen az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet.

A regisztrációnál megadott adatokat, amennyiben rendelés nem történt, az adatkezelő 2 év elteltével törli.

A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 30 napon belül törli. Ezt az igényt az info@fortebolt.hu e-mail címen kérjük bejelenteni. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem minden adatot áll módunkban törölni, különösképpen azon vásárlások és tranzakciók, szerződések adataira tekintettel, amiket különböző hatóságok évek múltán is kérhetnek az adatkezelőtől. PL. NAV számlázás, szerződéses viszonyok, stb.

Az adatok fizikai tárolása: 

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. - NaxoNet Bt. (SZTAKI szerverterem).

Felelősségvállalás

Cégünk felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok csak a cél eléréséig kerülnek felhasználásra, ezen céloktól eltérő célokra nem használja fel a beazonosításra alkalmas adatokat.

Technikai folyamatok automatikus eredményeként a felhasználó külön nyilatkozata nélkül a szolgáltatás igénybevételekor (belépéskor, kilépéskor) számítógépének adatai automatikusan rögzülnek. Ezek az adatok más személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az automatikusan rögzített adatok csak statisztikai célokra, rendszerfejlesztésre használhatók. Ezeket az adatokat más célokra felhasználni nem lehet. Harmadik fél részére átadni ezen adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehetséges.Hatóság részére a jogszabályban rögzített és indokolt esetben adja át cégünk az adatokat, miután az hitelt érdemlően indokolja és alátámasztja az adatok kiadásának szükségességét. A törvényben meghatározott esetben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 6.§ (5) bekezdés) az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti annak személyes adatait. A Fortebolt.hu  weboldal amennyiben csomagküldő-, illetve futárszolgálat közreműködését veszi igénybe a csomagok kézbesítésére, a csomagok célba éréséhez, illetve sikertelen kézbesítés esetére cégünk átadja a kézbesítéshez fontos adatokat a futárszolgálatnak. Ezeket az adatokat a szállító csak ezen célokra használhatja fel, nem jogosult harmadik fél részére átadni.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének utólagos jóváhagyása vagy beleegyezése nem szükséges.

Nagyon fontos, hogy gondoskodjanak jelszavuk megfelelő titokban tartásáról, mivel a felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért illetve tranzakcióért, melynek során jelszava felhasználásra került. Nem áll fenn az előbb említett felelősség, ha a felhasználó jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy kezébe. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetűinformációk elvesztéséből vagy a szolgáltatás leállásából eredő vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A felhasználó adatai megadásával kifejezetten és önkéntesen, előzetesen, egyértelműen hozzájárulhat a regisztrációkor, hogy az üzemeltető a felhasználó részére hírlevelet küldjön. Az üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a hozzájárulás megadásakor az adatok valósak illetve helytállóak. A hírlevél igénylésének önkéntes hozzájárulását, az adatkezelést bármikor vissza lehet vonni. Az üzemeltető vállalja, hogy az adattörlést haladéktalanul elvégzi, a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozottak adatai közül. Hírlevélben csak a Zucker Művek Kft által forgalmazott termékeivel és akcióival kapcsolatos információkat, híreket küldünk.

A személyes adatok kezelése mindaddig marad fenn (addig kezelhetőek az adatkezelő részéről), amíg az érintett le nem iratkozik az adott szolgáltatásról, illetve kifejezetten nem kéri adatai kezelésének megszüntetését. A kapott adatok, amennyiben rendelés nem történik, 2 év után törlésre kerülnek.

Az érintettnek bármikor joga van, hogy az adatainak kezelését megtiltsa. írásbeli nyilatkozatban kérheti személyes adatainak törlését, melyet az  fortebolt@gmail.com e-mail címen kezdeményezhet. Az adatkezelő az írásbeli nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül elvégzi az adatok törlését.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő tájékoztatást köteles adni- az általa kezelt- az érintett személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint- ha az adatokat továbbítják-az adatkezelés jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatást csak írásbeli kérésre adunk ki. Amennyiben e-mailben kér tájékoztatást az érintett,hiteles e-mail címnek a regisztrált e-mail címről küldött levelet tekintjük. Cégünk a kézhezvételtől 10 munkanapon belül válaszol az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre.

Kézhezvétel időpontjának e-mail esetén minden esetben az elküldést követő első munkanapot tekintjük!
A Zucker Művek Kft. fenntartja a jogát, hogy adatkezelési szabályzatát bármikor módosítsa. Amennyiben módosítjuk a szabályzatot, ezen oldal tetején mindig közzé tesszük az utolsó változtatás időpontját. Kérjük látogasson vissza erre az oldalra, hogy biztosíthassuk adatainak védelmének mikéntjéről. A megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik a felhasználók, amennyiben továbbra is igénybe veszik szolgáltatásainkat, beleegyezésük kikérésére a továbbiakban nincs szükség.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Ha az érintett úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 319-14-00.

Az érintett regisztrációjával, megrendelésének rögzítésével, illetve oldalaink böngészésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti felhasználásához. Valamint elfogadja az általános szerződési feltételeket, cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, vásárlási és fizetési feltételeinket, illetve minden olyan feltételt, ami weboldalunk használatához rögzítettünk.